Pomorski Serwis Pożarowy

Najlepsza jakość na pomorzu!
To nie tylko hasło, sprawdź nas,
721 815 708

Pomorski Serwis Pożarowy – najlepsza jakość na pomorzu! To nie tylko hasło, sprawdź nas!
tel. 721 815 708

Szukaj
Close this search box.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Ten artykuł znajduje się w kategorii:

Jestem na facebooku:

skomentuj:

udostępnij:

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Posiadamy niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w każdego typu obiekcie; hale, szkoły, zakłady przemysłowe, produkcyjne, magazyny, przedszkole i wszędzie tam gdzie niezbędna jest taka instrukcja, a także je aktualizujemy.

Mamy w zespole czynnych strażaków, także wiemy jak wygląda to podczas kontroli, oraz co w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinna się mieścić.

Opracowujemy plany ewakuacji nie tylko w Instrukcji ale i do wywieszenia na korytarzach, jasne i czytelne dla wszystkich.

Mamy najbardziej konkurencyjne ceny opracowania Instrukcji na pomorzu, sprawdź nas, jesteśmy bardzo elastyczni, rozumiemy każde potrzeby.

Za sobą mamy wieloletnią współpracę z licznymi firmami, co potwierdza zadowolenie ze współpracy obu stron.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Rozporządzenie

Instrukcja opracowywana jest na podstawie: Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U.2010.109.719.

§6
1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

2. Warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o których mowa w ust. 1 pkt 8, w stosunku do obiektów i terenów wymienionych w § 28 ust. 1, są przekazywane do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.

3. Sposób przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinien zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

4. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu z przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2, jeżeli nie spowoduje to niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, oraz żądać ich uzupełnienia w uzasadnionych przypadkach.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazywane w formie elektronicznej.

6. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, może stanowić w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa oraz obiektach zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych część planu ochrony lub działań ratowniczych.

7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego kiedy jest wymagana?

Mówi o tym punkt 8 powyższego Rozporządzenia:
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;

3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

Niewiele to mówi, wiem, dlatego przybliżę i mam nadzieję rozjaśnię nieco ten punkt:

Ust. 1: Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Budynki do wykonywania funkcji użyteczności publicznej to obiekty zaliczone do kategorii:

ZL I: Przykład: centra handlowe i galerie, gdzie robimy zakupy, duże sklepy wielkopowierzchniowe, markety spożywcze, budowlane. Także inne miejsca, gdzie może zgromadzić się powyżej 50 osób, jak kina, teatry. Budynki w salach których może przebywać ponad 50 osób jak np. sale sportowe, konferencyjne, duże restauracje, stadiony.

ZL II: Przykład najlepiej oddaje szpital, można by się zastanawiać czemu nie ZL I, skoro w szpitalu może przebywać również ponad 50 osób?
Kluczowe jest tutaj: „do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się”. O ile w ZL I centra handlowe również najczęściej są przystosowane do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, to nie są przeznaczone przede wszystkim do użytku przez takie osoby. Również można zaliczyć do ZL II; Domy Opieki Społecznej, Sanatoria itp.

ZL III: użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II”. Są to szkoły, warsztaty szkolne, biura, banki, mniejsze restauracje, budynki mieszkalno-użytkowe, gdzie np. parter przeznaczony jest na działalność gospodarczą, budynki administracyjne przy stadionie.

ZL V:zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.Nie będą to bloki mieszkalne bo te zaliczają się to ZL IV: “mieszkalne”. Najlepszym przykładem ZL V będą hotele, akademiki, internaty, zakłady karne, domy dziecka.

PM: pomieszczenia magazynowe

IN: pomieszczenia inwentarskie, jak hodowla zwierząt, kurniki

jeśli w obiekcie występuje strefa zagrożenia wybuchem (np. skład butli z gazem do wózków widłowych itp.) lub
1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2,

Jak wyglądają poszczególne kategorie ZL oraz strefy pożarowe można obrazowo zobaczyć tutaj: https://gasnicowy.pl/ile-gasnic-na-m2-jak-rozmiescic-gasnice/

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wymagana jest co 2 lata. Pilnujemy tych terminów, aby zawsze była aktualna.

W swojej ofercie nie tylko Opracowujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, ale również je aktualizujemy.

Czasem aktualizacja Instrukcji wymaga nie tylko uaktualnienia jej do obecnego stanu prawnego, ale okazuje się też, że została wcześniej błędnie sporządzona, wtedy nanosimy niezbędne poprawki, aby była zgodna z obowiązującym prawem.
Często widzimy instrukcje z gotowego wzorca, w której nie zostały zawarte choćby podstawowe informacje o obiekcie, takich instrukcji nie zaakceptuje ani Straż Pożarna ani ubezpieczyciel w razie wypadku, może być to podstawą do odmowy wypłacenia odszkodowania.

Po uzgodnieniu zakresu prac dojeżdżamy na miejsce, przystępujemy do działania.

Jesteśmy dyspozycyjni, a przede wszystkim oferujemy krótkie terminy realizacji.
Aby każdy klient był zadowolony ze współpracy, poświęcamy 100% naszej uwagi i czasu, dopracowujemy wszystkie szczegóły oraz realizujemy Instrukcje rzetelnie oraz jak najszybciej to możliwe. Pracujemy przede wszystkim na pomorzu ale nie tylko.

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego oferujemy na terenie całego pomorza, Gdańska, Gdyni..

Mam na imię Maciej.
Opisuję tutaj bieżące wydarzenia, te związane z pracą i nie tylko.
Można tu znaleźć ciekawe miejsca w których bywamy, oraz najciekawsze artykuły w polskim internecie dotyczące spraw ppoż.

Najnowsze posty

Jeśli Ci się spodobało podziel się :)

Facebook
Twitter

Powiązane tematy

Chcesz zlecić przegląd gaśnic?
Najpierw przeczytaj koniecznie:

0 Komentarze
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze